Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Thế nào là『Thời gian đóng băng』?

Trong khi bạn đang 【Hoạt động nhiệm vụ】, sau khi bạn nhấn chọn 【Nhận】nhiệm vụ hoặc hoạt động, thì tài khoản game của bạn sẽ nhận thưởng của hoạt động hoặc nhiệm vụ, nhưng đồng thời sẽ đi vào thời gian đóng băng. Thời gian đóng băng sẽ ảnh hưởng và không thể sử dụng chức năng【Rút nhận】. Bạn cần cược tăng lên lượng nhất định mới có thể mở băng.

Ví dụ: Bạn đã lĩnh 【Tiền nạp thưởng đầu tiên】của hoạt động, tiền nạp đầu tiên của bạn 100 đ, vậy bạn có thể xin 25% của 25 đ, vậy kết quả là(100+25)x 15=1875 bạn có thể mở băng
[[ICON]]