Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Sau khi rút điểm mất bao lâu để nhận được ?

Thời gian xử lý rút điểm từ 10 ~ 60 phút, hãy liên lạc khắc phục nếu vượt quá thời gian trên mà bạn chưa nhận được chuyển khoản.
[[ICON]]